Buriyev Zabardast Tojibayevich


10.11.2016

G‘o‘zada (Gossypium spp.) patogenlarga chidamlilikni belgilovchi MIC-3 klaster genlar oilasini klonlash, tavsiflash va molekulyar evolyutsiyasini o‘rganish hamda bu genlarning g‘o‘za biotexnologiyasidagi ahamiyati

03.00.14 – Genomika, proteomika va bioinformatika
(biologiya fanlari)

Doktorlik dissertatsiyasi avtoreferati

Pdf formatda yuklab olish