Dissertatsiya himoyasi to`g`risida e`lonlar


07.07.2017
Boysun botanik-geografik rayoni florasi03.00.05 – BotanikaBiologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (Doctor of Philosophy) dissertatsiyasi avtoreferatiPdf formatda yuklab olish


07.07.2017
G‘o‘za va bug‘doyning qimmatli xo‘jalik belgilari bilan bog‘liq oqsil va izofermentlari hamda ularni filogenetik taxlillarda qo‘llanilishi 03.00.09 - Umumiy genetika Biologiya fanlari Doktori (Doctor of Science) dissertatsiyasi avtoreferatiPdf formatda yuklab olish


07.07.2017
Murakkab turlararo duragaylash orqali g‘o‘zaning ko‘p genomli yangi duragaylarini yaratish va xususiyatlarini ochib berish 03.00.09 – Umumiy genetika Biologiya fanlari Doktori (Doctor of Science) dissertatsiyasi avtoreferatiPdf formatda yuklab olish


21.11.2016
O‘zbekistonda qushlar keltirib chiqaradigan biozararlanishlar va ularning oldini olishda eko-texnologik usullarni takomillashtirish 03.00.06 – Zoologiya(Biologiya fanlari) Doktorlik dissertatsiyasi avtoreferati Pdf formatda yuklab olish


10.11.2016
G‘o‘zada (Gossypium spp.) patogenlarga chidamlilikni belgilovchi MIC-3 klaster genlar oilasini klonlash, tavsiflash va molekulyar evolyutsiyasini o‘rganish hamda bu genlarning g‘o‘za biotexnologiyasidagi ahamiyati03.00.14 – Genomika, proteomika va bioinformatika(biologiya fanlari)Doktorlik dissertatsiyasi avtoreferatiPdf formatda yuklab olish


10.11.2016
Climacoptera Botsch. (Chenopodiaceae) turkum turlari vegetativorganlarining sho‘rlanishga moslashish xususiyatlari 03.00.05 – Botanika(biologiya fanlari) PDF formatda yuklab olish


17.10.2016
Batoshov Avazbek Risqulovich Janubi-sharqiy Qizilqum qoldiq tog‘larining florasi 03.00.05 – Botanika(biologiya fanlari) PDF formatda yuklab olish


27.09.2016
Termitlar populyatsiyalarining ekologiyasi va ularning tabiiy hamda urbanlashgan ekotizimlardagi ahamiyati03.00.06 – Zoologiya(Biologiya fanlari)Doktorlik dissertatsiyasi avtoreferatiPDF formatda yuklab olish


12.05.2016
O`zbekiston qushlari va sut emizuvchilarining filyariatlari faunasi, tarqalishi va ekologiyasi03.00.06 – Zoologiya (Biologiya fanlari)Doktorlik dissertatsiyasi avtoreferatiPdf formatda yuklab olish


12.05.2016
Farg‘ona vodiysining bir urug‘pallali geofitlari03.00.05 – Botanika (Biologiya fanlari)Doktorlik dissertatsiyasi avtoreferatiPdf formatda yuklab olish