Umumiy parazitologiya laboratoriyasi


66644

Laboratoriya mudiri, b.f.d.

Akramova F.D.

Лаборатория предмети бўлиб цестода, трематода, акантоцефала, нематодалар (ва уларнинг личинкалик шакллари) ва эктопаразитлар (каналар) турлар хилма-хиллиги; “паразит-хўжайин” тизими структураси ва ҳаракатланиши; кенг тарқалган паразит турлари популяцияларининг мосланиш механизмлари ва уларнинг ҳайвонлар патологиясидаги роли; Трематода ва нематодаларнинг қатор юқори таксонларининг систематикаси ва филогениясининг принциплари; ҳайвонлар паразитлари фаунасининг функцияланиши ва паразит-хўжайин муносабатлари эволюцияси; уй ва овланадиган ҳайвонлар паразитар касалликлари қўзғатувчилари сонининг назорати ҳисобланади.

Азимов Жалолиддин Азимович – лойиҳа раҳбари, ЎзР ФА академиги, б.ф.д., профессор.

Илмий йўналиши: Паразит организмлар эволюцияси, филогенияси, систематикаси, популяцион экологияси ва уларнинг тиббий-ветеринария аҳамиятини ўрганиш.

Email: dazimov38@mail.ru

Акрамова Фируза Джалалиддиновна – лаборатория мудири, лойиҳа раҳбари, б.ф.д., етакчи илмий ходим.

Илмий йўналиши: трематода церкариялари таксономияси (Bilharziellidae, Schistosomatidae ва Sanguinicolidae)ўрганиш; Трематода, нематода ва  иксод каналари фаунаси, экологияси тадқиқ этиш ва биологияси ҳамда паразитар касалликлар профилактикаси ва кураш чоралари ишлаб чиқиш.

Email: f.akramova1976@mail.ru

Шакарбоев Эркинжон Бердикулович – б.ф.д., етакчи илмий ходим.

Илмий йўналиши: Трематодалар фаунаси, систематикаси ва эволюцияси, паразитар касалликлар профилактикасини ўрганиш.

E-mail: shakarboev@rambler.ru

Голованов Владимир Иванович – б.ф.н., катта илмий ходим.

Илмий йўналиши: қишлоқ хўжалик ҳайвонлари инвазион касалликлари эпизоотик жараёнини ўрганиш, паразитар касалликлар профилактикаси ва қарши кураш чораларини ишлаб чиқиш.

Email: shakarboev@rambler.ru

Сафарова Феруза Эргашевна – кичик илмий ходим, 25.12.2013 йилдан мустақил – изланувчи.

Илмий йўналиши: сув ценозларида паразитлар турли туманлиги, фаунанинг шаклланиш қонуниятларини ўрганиш ва инвазион касалликларнинг олдини олишнинг илмий асосларини ишлаб чиқиш.

E-mail: feruzasarova@mail.ru

Шакарбаев Улуғбек Абдулакимович – кичик илмий ходим, 25.12.2013 йилдан мустақил – изланувчи.

Илмий йўналиш: церкариялар фаунаси, биологияси ва экологияси, “трематода-моллюска-умуртқали ҳайвон” паразитар тизимини ўрганиш.

Email: ushakarbaev@mail.ru

Рахматуллаев Элёрбек Абдуллаевич – кичик илмий ходим.

Илмий йўналиши: Товуқсимонлар(Galliformes) гельминтлари фаунаси, биологияси ва экологияси ва доминант паразитлар миқдорини назорат қилишнинг илмий асослари.

Email: ajnabiy87@yahoo.com

Умркулова Сожида Хусановна – кичик илмий ходим.

Илмий йўналиши: Ixodidae оиласига мансуб қон сўрувчи каналар фаунаси, биологияси ва экологияси, паразитар касалликлар профилактикаси ва кураш чораларини ўрганиш.

Email: umrqulova@mail.ru

Мирзаева Адолат Усмоновна – кичик илмий ходим, 25.12.2013 йилдан мустақил – изланувчи.

Илмий йўналиши: Ўзбекистон фаунасида Argasidae оиласига мансуб қон сўрувчи каналар тарқалиши ва экологиясини, биологик фаол моддаларнинг физиологик ва токсикологик таъсир механизмларини ўрганиш, эктопаразитар касалликларнинг олдии олиш ва қарши кураш чораларини такомиллаштириш

E-mail: mirzaieva_a.u@mail.ru

 

Паразитлар турлар хилма-хиллигининг ниҳоятда бой бўлиб, уларнинг сонинг ҳаддан ташқари кўп. Кўпчилигининг ривожланишида эркин яшовчи босқичлар мавжуд бўлиб, биосферанинг турли қисмларида учрашлиги ва биологик тизимларда ўзининг таркиби бўйича турли-туманлиги билан ажралиб туради. Паразитлар биогеоценозларнинг доимий компонентларидан бири ҳисобланиб, уларнинг таъсирида одам ва ҳайвонлар ўртасида жиддий касалликлар келиб чиқади.

Қатор эндо ва эктопаразитларнинг кенг тарқалганлиги таҳликали ҳолат ҳисобланиб, улар мамлакатнинг агросаноат комплексига катта иқтисодий зарар етказади. Айрим паразит турлари одамларда ҳам касалликларнинг қўзғатувчилари бўлганлиги сабабли, паразитар касалликлар социал-иқтисодий муаммо сифатида қаралади.

         Шу нуқтаи назардан, лабораториянинг асосий устивор йўналишлари бўлиб қўйидагилар ҳисобланади:

 • Умуртқали ҳайвонлар эндо ва эктопаразитлари популяцион экологияси филогенияси, эволюцияси ва таксономияси;
 • Паразитлар молекуляр биологияси ва “паразит-хўжайин” тизими харакатланиши қонуниятлари;
 • Биогеоценозларда ассоциатив инвазиялар эпизоотик жараёни мониторинги;
 • Табиий ва урбанизациялашган экосистемаларда трематода церкариялари ва нематода личинкалари билан ҳайвонларни зарарлаш стратегияси – оригинал илмий тадқиқотлар йўналишини ривожлантириш;
 • Одам ва ҳайвонлар трансмиссив касалликлари табиий ўчоқлари муаммолари;
 • Паразитар касалликларни профилактика қилишнинг юқори технологияли усул ва воситаларини ишлаб чиқиш.
 • Россия, Москва, Паразитология маркази, РФА Эволюция ва экология муаммолари институти
 • Россия, Москва, К.И. Скрябин номидаги Бутунроссия Гельминтология ИТИ
 • Украина, Киев, Зоология институти Паразитология бўлими
 • Қозоғистон, Олма-ота, Зоология институти Паразитология лабораторияси
 • Тожикистон, Душанбе, Зоология ва паразитология институти Паразитология лабораторияси
 • USA, Beltsville, US National Parasite Collection, USDA-ARS
 • USA, Beltsville, Nematology Laboratory, USDA-ARS
 • UK, School of Biological Sciences (Zoology) University of Aberdeen
 • France, Paris, Museum National d’Histoire Naturelle laboratoire de Biologie Parasitaire
 • France, Institut of National de la Recherche Agronomique Departament Microbiologie et Chaine Alimentaire Santa Animale
 • Germany, University Erlangen-Nuernberg, Institute for Zoology
 • Germany, Berlin, Freie Univesitat Institute for Parasitology
 • Czech Republic, Prague, Charles University, Department of Parasitology
 • Turkey, Kirikkale, University of Kirikkale Department of Parasitology
 • Japan, Sapporo, Rakuno Gakuen University Department of Parasitology
 • China, Shanghai, National Institute of Parasitic Disease China
 • University of Bristol, Department of Veterinary parasitology and ecology

Ҳамкорлик доирасида лаборатория ходимлари (Э.Б. Шакарбоев, А.Э. Кучбоев) АҚШ, Германия, Буюк Британияда малакасини ошириб келишган.

66654 66655

Фундаментал ва амалий тадқиқотлар натижалари асосида лабораторияни бир гуруҳ олимлари Д.А. Азимов, Ф.Д. Акрамовалар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси ҳузуридаги Фан ва технологиялар марказининг “Жаҳон ютуқлари даражасида бажарилган фундаментал тадқиқотлар” танлови ғолиби (Тошкент, 2006 й). Академик Д.А. Азимов, қатор ҳалқаро мукофатларга сазовор бўлган, жумладан, академик К.И. Скрябиннинг юбилей медали (Россия, 1984), Бен-Гурион университетининг юбилей медали (Исроил, 1998), Биринчи Ҳалқаро “Меценаты столетия” жамоатчилик мукофатининг лауреати (Россия, 2007), “Во имя жизнь на земле” медали (Россия, 2007) билан тақдирланган, Э.Б. Шакарбоев (Тошкент, 1997) ва Ф.Д. Акрамова (Тошкент, 2003) ЎзР ФА ёш олимлар, мутахассислар, аспирантлар ва студентлар мукофатининг лауреати бўлган.

 1. Motoyashiki T., Tu A.T., Azimov D.A., Kazakov I. Isolation of anticoagulant from the venom of tick Boophilus calcaratus, from Uzbekistan //Thrombosis Research (Colorado Univ.). -№110. – 2003. – P. 235-241.
 2. Tu A.T., Azimov D.A., Motoyashiki T., Kazakov I. Bioactive compounds in tick and Mite Venoms (SALVA) // Toxin Reviews, Taylor and Francis, 2005. – Vol. 24, №2. – P. 143-174.
 3. Акрамова Ф.Д., Азимов Д.А., Шакарбоев Э.Б., Голованов В.И., Исакова Д.Т. Жизненный цикл трематоды Dendritobilharzia loossi (Schistosomatida, Bilharziellidae) – паразита водоплавающих птиц // Вестник зоологии. – Киев, 2007. – 41 (6). – С. 497-506.
 4. Акрамова Ф.Д., Голованов В.И., Азимов Д.А. Эколого-фаунистический анализ трематод рода Trichobilharzia – паразитов гидрофильных птиц // Российский паразитологический журнал. – Москва, 2009. – №2. – С. 5-15.
 5. Акрамова Ф.Д., Азимов Д.А., Шакарбоев Э.Б Морфология и биология трематоды Gigantobilharzia acotylea – паразита утиных и чайковых птиц Узбекистана // Зоологический журнал. – Москва, 2010. – Том 89. – №7. -С.786-795.
 6. Akramova F. D., Azimov D. A., Shakarboev E. B. Morphology, biology and taxonomy of Dendritobilharzia loossi Skrjabin, 1924 (Trematoda: Bilharziellidae), a parasite of Pelecanus onocrotalus (Pelecanidae) and Anas plathyrinchos (Anatidae) // Parasite. – Paris, 2011. – 18. – P. 39 – 48.
 7. Kuchboev A.E., Karimova R.R., Ruziev B.Kh., Azimov D.A. Ecological aspects of nematodes of the family Protostrongylidae, parasites of Bovidae // Sci Parasitol., 2012. 13(1):17-25.
 8. Kuchboev A.E., Karimova R.R., Ruziev B.X., Azimov D.A. Ecological aspects of nematodes of the family Protostrongylidae, parasites of Bovidae // J. Scientia Parasitologica. – Cluj-Napoca, Romania, 2012. – Vol. 13. – P. 17-25.
 9. Saparov K., Akramova F., Azimov D., Golovanov V., Kuchboev A. Biodiversity of filariae (Nematoda: Filariata), parasites of birds in Uzbekistan // J. Zool., 37, – Turk, 2013. – P. 746-752.
 10. Сафарова Ф.Э., Шакарбаев У.А., Акрамова Ф.Д., Голованов В.И. Фауна, особенности распространения и экологии трематод карпообразных (Cypriniformes) водоемов реки Сырдарьи // Российский паразитологический журнал. – Москва, 2014. – № 1. – С.44-48.
 11. Saparov K.A., Akramova F.D., Azimov D.A., Golovanov V.I. Study of biology, morphology and taxonomy of the nematode Stephanofilaria assamensis (Filariina, stephanofilariidae) // Vestnik zoologii. – Kiev, 2014. – №48 (3). – P. 269-274.

 

Кўп йиллик тадқиқотлар натижасида қатор монография, маълумотномалар ва ўқув қўлланмалари нашр этилган:

 1. Азимов Д.А. Шистосоматиды животных и человека. –Ташкент: Фан, 1975. -152 с.
 2. Азимов Д.А. Трематоды – паразиты животных и человека. –Ташкент:Мехнат, 1986. – 128 с.
 3. Кулмаматов Э.Н., Исакова Д.Т., Азимов Д.А. Гельминты позвоночных горных экосистем Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1994. -152 с.
 4. Isakova D.T., Shakarboev E.B. Parazitologiya. –Toshkent:Talqin, 2004. –240 b.
 5. Азимов Д.А., Шакарбоев Э.Б., Исакова Д.Т., Акрамова Ф.Д. Паразитология терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Фан, 2007. -203 с.
 6. Азимов Д.А., Меркутов Е.Н., Шакарбоев Э.Б., Исакова Д.Т., Голованов В.И. Болезни птиц. Справочник. –Ташкент: Янги аср авлоди, 2012. -245 с.
 7. Шакарбоев Э.Б., Акрамова Ф.Д., Азимов Д.А. Трематоды – паразиты позвоночных Узбекистана (структура, функционирование и биоэккологии). –Ташкент: Chinor ENK, 2012. – 216 с.
 8. Isakova D.T., Shakarboev E.B. Veterinariya parazitologiyasi. –Toshkent, 2013. –270 b.
 9. Азимов Д.А., Шакарбаев У.А., Шакарбоев Э.Б., Акрамова Ф.Д. Ориентобильгарции-трематоды млекопитающих (монография). – Ташкент:Фан, 2014. – 224 с.